Tibetas skanošo bļodu terapija

Tibetas skanošo bļodu terapija ir skaņu burvība un skaņa ir viena no dievišķās mīlestības izpausmēm. Skaņa ir viss. Skaņa ir enerģija, un, darbojoties ar to, dziedot vai dungojot, vairojas mīlestības apjoms. Un mīlestība dziedina…

Skaņas mērķis – savienot sevi ar sevi, sevi- ar citiem, sevi- ar pasauli, Visumu, Dievu. Lai mēs varētu atklāt savu patieso būtību. Skaņas medicīnas galvenais elements ir rezonanse. Ja kāds rezonē ļoti spēcīgi, tas spēj ietekmēt arī citus. Rezonanses princips nosaka- mēs varam saskarties tikai ar tādām frekvencēm, kādās atrodamies paši. Domāšanas ietekmē smadzenēs rodas elektriskie impulsi. Tos iespējams izmērīt hercos. Šie smadzeņu elektriskie impulsi iespaido visu organisma darbību. Savukārt skaņu izmanto, lai šo procesu līdzsvarotu.

Skaņas ļoti daudz pastāsta par mums pašiem. Tās spēks ir milzīgs. Sākumā varām tās tikai klausīties, mēģinot saprast, kur attiecīgā skaņa jūtama organismā, kādas domas, emocijas un sajūtas tā rada, vēršot uzmanību uz sevi, nevis skaņu. Dziedāšana dziedina, bet dziedāšanas patiesais spēks slēpjas aiz mūzikas, aiz skaņas, jo dziedina dievišķais mīlestības spēks- pati skaņa, bet mūzika ir tikai instruments, kas to virza. Mūzika ir organizēta skaņa, kam piemīt spēja rosināt atmiņas, asociācijas, dažādus psiholoģiskos stāvokļus, kam savukārt ir tieša saikne ar dziedināšanas procesu.

Balss atklāj daudz dziļākus zemapziņas slāņus – tos, ko paši vēl nemaz neapzināmies. Balsī iespējams dzirdēt ļoti daudz nianšu- visu emocionālo spektru, mentālo attieksmi un izpratni, sirds tieksmes, pasaules un sevis apzināšanās pasauli.

Skaņu terapija ietver sevī četrus virzienus – balss, kamertoņus, dziedošos traukus, skaņas ierakstu un vibroakustisko terpiju.

Tibetas skanošo bļodu terapijas procedūras gaitā izmantotās metodes iekļauj visus šos augstākminētos virzienus, uzsvaru liekot kamertoņu, Tibetas dziedošo trauku un vibroakustiskās terapijas mijiedarbībai.

  • Kamertoņi nomierina nervu sistēmu, māca klausīties, kas ir visbūtiskākā apgūstamā spēja vispār, tie spēj nomierināt sāpošus muguras skriemeļus, izcelt no zemapziņas iestrēgušās emocijas un neitralizēt tās.
  • Tibetas dziedošie trauki rada unikālas, neatkārtojamas skaņas, kas dziedinoši iedarbojas uz cilvēka dvēseli un fizisko ķermeni. Austrumu medicīna uzskata, ka slimību cēlonis ir bloķēta enerģiju plūsma, kas iet cauri cilvēka organismam.Tibetas dziedošo trauku skaņas masāžas seansa laikā notiek enerģētisko kanālu atbloķēšana, kā rezultātā dzīvības enerģija brīvi plūst pa kanāliem un cilvēks atkal var jūtas vesels un laimīgs. Tibetas dziedošo trauku skaņas masāžas seansa laikā var tikt izmantoti vairāki trauki ar dažādu skaņas tonalitāti gan zemu, gan vidēju, gan augstu. Seansa laikā skaņu viļņu iedarbībā tiek panākta dziļa organisma relaksācija, fiziskais ķermenis un dvēsele harmonizējas, mostas organisma iekšējās enerģijas, kas sekmē organisma pašatveseļošanos un atbrīvošanos no stresa.
  • Vibroakustiskā terapija. Viens un var­būt pats gal­ve­nais Vibroakustiskās terapijas ārst­nie­cis­kās ie­dar­bī­bas me­hā­nisms ir tā spē­ja pa­aug­sti­nāt tā­du or­gā­nu dar­bī­bas ra­žī­gu­mu, kā nie­res un ak­nas, vei­ci­not un uz­la­bo­jot asins at­tī­rī­ša­nos no sār­ņiem un re­ģe­ne­rā­ci­jas pro­duk­tiem. Jeb­ku­ras sli­mī­bas ār­stē­ša­na pra­sa pa­lie­li­nāt audu re­ģe­ne­rā­ci­jas in­ten­si­tā­ti, un tas no­zī­mē arī pa­lie­li­nāt asins at­tī­rī­ša­nās pa­kā­pi. Ja asi­nis kaut vai ne­lie­lā mē­rā pa­liks ne­at­tī­rī­ju­šās, tad or­ga­nisms būs spiests ta­jā pa­šā „ne­lie­lā mē­rā” sa­ma­zi­nāt audu at­jau­no­ša­nās in­ten­si­tā­ti. Re­zul­tā­tā vei­do­jas re­ģe­ne­rā­ci­jas de­fi­cīts. Da­ļa šū­nu pār­stāj sav­lai­cī­gi at­jau­no­ties, un to vi­dē­jais ve­cums pa­lie­li­nās. Ga­la­re­zul­tā­tā or­ga­nisms no­ve­co, bet sli­mī­ba pār­iet hro­nis­kā for­mā. Iesākumā Vibroakustisko Terapiju iz­man­to­ja ti­kai tūs­ku ma­zi­nā­ša­nai, rē­tu, lū­zu­mu un sa­si­tu­mu ār­stē­ša­nai. To ļo­ti augst­ā efek­ti­vi­tā­te il­gu lai­ku ne­ra­da iz­skaid­ro­ju­mu, un ti­kai at­klā­jot mikro­vib­rā­ci­jas lo­mu fi­zi­olo­ģi­jas un imu­ni­tā­tes pro­ce­sos šis fe­no­mens ie­gu­va iz­skaid­ro­ju­mu. Skaņas frekvences iedarbojas tieši uz ķermeni, izmantojot visus ķermeņa rezonatorus.

Iedarbība – atslābinoša, nomierinoša. Palīdz dažādām muskuļu problēmām un vispārējam organisma tonusam. Vibroakustiskās mikrovibrācijas iedarbojas uz dzīvajiem audiem līdzīgi masāžai, tikai daudz efektīvāk.

Tibetas skanošo bļodu terapija ir viena Ājurvēdas masāžas veidiem, ja ir vēlme izbaudīt citas Ājūrvēdas masāžas, skatīt piedāvājumu šeit!

Procedūras ilgums 60 min. / Eur 45,-